Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 67 W POZNANIU


Szkoła Podstawowa nr 67 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 67 w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-29
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy umieszczone w serwisie są podlinkowane z serwisu YouTube i nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych
 • zdjęcia i galerie zdjęć umieszczone na stronie przed jej ostatnią dużą aktualizacją i wykonaniem niniejszej deklaracji nie posiadają właściwych opisów / atrybutów w formie tekstowej. Osoby redagujące stronę w przyszłości będą prawidłowo opisywać zdjęcia
 • pliki PDF i DOC umieszczone na stronie do czasu wykonania niniejszej deklaracji nie są przystosowane do odczytu przez czytniki dla osób niedowidzących lub są skanami dokumentów. Redaktorzy strony starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Pliki umieszczane w przyszłości będą już posiadać odpowiednie formatowanie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DOSTĘPNE UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wyświetlania strony w trybie wysokiego kontrastu
 • ustawienie wyświetlania strony w pełnej skali szarości
 • ustawienie wyświetlania strony w negatywie
 • zmiana czcionki
 • mapa strony generowana dynamicznie, wyświetlana w formie dogodnej dla czytników bez używania styli graficznych

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Rajtar.
Adres poczty elektronicznej: magdalena.rajtar@sp67poznan.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 61 821 71 31
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia
os. Stefana Batorego 101
60-687 Poznań

WEJŚCIE DO BUDYNKU

 • na parkingu przed przed budynkiem szkoły znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • budynek posiada osiem wejść
  • wejście główne obok portierni w budynku A
  • wejście boczne w budynku A od strony ulicy
  • wejście boczne w budynku A od strony boiska
  • wejście boczne w budynku B od strony ulicy
  • wejście boczne w budynku C przy kuchni od strony boiska
  • wejście boczne w budynku C od strony boiska przy bieżni
  • wejście boczne w budynku D przy sali gimnastycznej od strony basenu
  • wejście boczne w budynku D od strony boiska
 • żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu
 • budynek nie posiada podjazdu ani platformy dla osób niepełnosprawnych na wózkach

BUDYNEK

 • budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim
 • budynek nie jest wolny od barier architektonicznych
 • na klatkach schodowych zamontowane są poręcze
 • sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze budynku
 • budynek nie posiada windy ani innych urządzeń służących do transportu osoby na wózku na piętro budynku
 • żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie są podawane komunikaty głosowe
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
 • w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym

wróć na górę strony
Skip to content