Przejdź do treści

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi
IM. JACKA KURONIA W POZNANIU

z uwzględnieniem zapisów dotyczących pandemii covid-19

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

§1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
 • Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.
 • Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

§2

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
 • Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
 • Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności,  nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami.
 • Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie swoje i innych.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym i pielęgniarką.

§3

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 6.30 do 16.30. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 1600. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 • W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie odebrali dziecka do 16.30 nauczyciel świetlicy kontaktuje się z nimi telefonicznie i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka informuje o tym dyrektora szkoły i policję, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.
 • Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy podlegają kierownikowi świetlicy, a kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
 • Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły, w świetlicy lub [tutaj].
 • Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczyciela-wychowawcy w stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką drugiego nauczyciela-wychowawcy lub będą ze swoją klasą przebywać w stołówce.
 • Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych opiekunów lub na podstawie informacji przesłanej przez mobiDziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie nauczyciela istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, która jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających nauczyciel zobowiązany jest do wezwania innego opiekuna dziecka. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy oraz [tutaj]. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji przesłanej przez mobiDziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna.
 • Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
 • Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
 • Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się przez mobiDziennik lub telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.
 • Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

§4.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO

ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,
 • poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,
 • ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
 • wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 • doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,
 • wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,
 • korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.
 • Uczeń jest zobowiązany do:
 • przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,
 • respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
 • zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,
 • przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 • dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

§5.

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 • Regulamin świetlicy.
 • Roczny plan pracy świetlicy.
 • Tygodniowy rozkład zajęć.
 • Ramowy rozkład dnia.
 • Dziennik zajęć.
 • Karty zgłoszeń.

§6.

ZADANIA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.
 • Prowadzenie dziennika zajęć.
 • Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.
 • Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.
 • Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.
 • Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.
 • Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.
 • Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku.

wróć na górę strony
Skip to content