Przejdź do treści

Szkolenie w ramach programu ,,Wiem jak ratować życie”.

21.11 odbyło się szkolenie w ramach programu ,,Wiem jak ratować życie”. Program ten zainicjowany przez Miasto Poznań zakłada wzmocnienie procesu edukacji i kształcenia dzieci oraz młodzieży o wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie program ma stanowić podstawę dla przedmiotu ,,Edukacja dla bezpieczeństwa”. Głównym celem programu jest zaznajomienie uczniów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi udzielania pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego. Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien wiedzieć m.in. czym są stany zagrożenia życia lub zdrowia i będzie znał zasady, podstawowe sposoby i techniki wykorzystywane w udzielaniu pierwszej pomocy. Program ,,Wiem jak ratować życie” ma w swych założeniach uświadomić uczniom wagę udzielania pierwszej pomocy i spróbować ukształtować wśród nich postawy humanitarne. Zajęcia prowadzone są dla uczniów klas siódmych. W trakcie zajęć praktycznych każdy uczeń ma możliwość podjęcia indywidualnej próby resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie pod nadzorem instruktora. Elementami obowiązkowymi programu są takie zagadnienia jak: czynności resuscytacyjne osoby dorosłej i dziecka wykonywane pod nadzorem szkolącego, postępowanie resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, układanie w pozycji bezpiecznej, złamania, rany i krwawienia, oparzenia oraz porażenia prądem.

Skip to content